X
تبلیغات
رایتل

عموسیبیلوو

سلام

97- اگر نتوانی یاد بگیری نخواهی توانست یاد بدهی .
98- لذتی که با دیگری تقسیم شود دو برابر می شود .
99- بیش از همه ممنون سختی ها باش
100- هر جا که ایستاده ای شادی سبز کن.
101- گناه و نادانی سابقه دراز دارند .
102- عادات نیک حاصل دوری جستن از وسوسه هاست .
103- فرد دانا خوب می داند که چه چیزها نمی داند .
104- ایجاد احترام آسان تر از به دست آرودن مجدد ان است .
105- وجدان بیدار بی نیاز از شاکی و مدعی است .
106- خوشی حقیقی دم دست نیست باید به دستش آورد.
107- سندان خوب از چکش نمی ترسد .
108- اول خانه خودت را بروب
109- با خوردن . اشتها هم می آید .
110- نفرت را از خود دور کن زیرا از تو تغذیه می کند .
111- فکر بزرگ از عمل خلاف دوری می کند .
112- ادب قیمتی ندارد اما با آن همه چیز میتوانی بخری .
113- دروغ هر قدر روشن باشد وقتی که گفته می شود به تیرگی زغال خواهد شد .
114- انسانی نمونه باش و ارثیه ای ارزشمند از خود بجا بگذار .
115- عفو بهترین انتقام است .
116- هیچ کاری را نیمه رها نکن . .. اشتباه بهتر از تلاش نیمه کاره است .
117-با بسیار شروع کن و با کم تمام کن .
118- قوی تنها می ماند .
119- حقیقت را در خرافات مجو .
120-همیشه برای کودکان یک قهرمان باش .
121- با بخشیدن .. بیشتر بدست آور .
122- دشمنانت را ببخش و دوستانت را هم
123- از چیزی که بدان عمل نمی کنی حرف نزن .
124- برای اغوای دیگران خوت را فریب نده .
125- فصاحت در سخنوری الزاما حقیقت گفتن نیست .
126- جاده هموار سفر را ملال انگیز می کند .
127- مضحکه کردن فقرا تو را از آنها فقیر تر می کند.
128- دشمن تو دوستی است که هنوز او را نشناخته ای .
129- زنهار از مرد دانایی که می داند داناست .
130- شتاب برای رسیدن به فردا امروزت را تباه می کند .
131- کسی که آماده تر باشد فرصت های مناسب رابهتر می شناسد .
132- به دوستت نزدیک باش به دشمنانت نزدیکتر
133- سفر دشوار نیست آماده سفر شدن دشوار است .
134- به محض آنکه خشکی دیده شود دشواری سفر در دریا از یاد خواهد رفت .
135- بدون توفان آرامش معنا نخواهد داشت .
136- صبر و زمان بر طوفان چیره خواهند شد .
137- هنگام طلوع نور در خواب مباش .
138-وسوسه شتاب حسرت آهستگی به همراه خواهد داشت .
139- خردمند در بهار به فکر زمستان می افتد .
140- هنگام بالا آمدن موج در خشکی پناه بگیر .
141- یقین داشتن همان اقبال موعود است .
142- شهامت درون را تغییر می دهد .
143- دشمنت را خوب بفهم تا یاد بگیری .
144- با توفان نجنگ با آن حرکت کن .
145- عشق به قدرت در ضعف رشد میکند .
146- دشنام را به خودت بده دیگران را فقط سرزنش کن .
147- پاسخ را رها کن به سوال توجه کن .
148- ما نا درستی هایمان را فراموش نخواهیم کرد .
149- نیازی نیست حقیقت را به خاطر بسپاریم حقیقت خود در خاطر می ماند .
150- رازهای ما از روحمان حق السکوت می گیرند .
151- روح در سکوت سخن می گوید .
152- خانواده ات را سنجیده انتخاب کن .
153- قهرمان باش بی آنکه توجه کسی را جلب کنی .
154- ایمان بر ترس پیروز می شود .
155- بدون مقاومت رشد آسان تر خواهد بود .
156- روح ساده است .
157- وقتی بپذیری دیگر خشمی وجود ندارد .
158- محصول هر چهار فصل نیاز دارد که برسد .
159- برای سفر کردن باید ابتدا از خانه خارج شد .
160- قهرمان ممکن است برنده نباشد اما در برد سهیم است .
161- سخن پ.چ به صدای بلند تر نیاز دارد .
162- ما نه خود هستیم نه دیگری ما همه هستیم .
163- دوست و دشمن بدون وجود ما هر دو یکی هستند .
164- به یاد داشته باش ما هنوز کودکیم .
165-بدان که شاید ندانی .
166- شرافت ترس را خواهد کشت .
167-فکر ... عمل ایجاد می کند و عمل ... نتیجه به بار می آورد .
168- زندگی پر از انتخاب است ما جراتش را نداریم .
169- همه چیز هایی که نیاز داری ...... همین حالا داری .
170- در پی رسیدن به هدف باش نه افتخار .
171- نه از مرگ بترس و نه از زندگی .
172- روحت را غذا بده تا از گرسنگی نمیری .
173- تغییر .. دست و پایت را نخواهد بست .
174- دعا کن به چیزی که آرزو داری نرسی .
175- دوست داشتن و بخشیدن در هم بافته شده اند .
176- بزرگترین تضاد در درون است .
177- هیچ زحمتی بدون پاداش نیست .
178- با خود صبور باش .
179- خطاها و فضیلت هایمان هر دو را بپذیریم .
180- در همه چیز لذت و خوشی وجود دارد .
181- زندگی در مرگ ارزشمند تر است .
182- آینده را در گذشته طرح ریزی نکن .
183- آرزو چندان به کارمان نمی آید .
184- پاسخ از خود سوال بیرون می آید .
185- اشتباهاتت را به سرعت جبران کن .
186- از کسی که حاضر به هدایتش نیستی تبعیت نکن .
187- آنچه با سخاوت بدهی به تو باز خواهد گشت .
188- وفادار ترین همدم ما تغییر است .
189- از چیزی که نزد خودمان نگه داریم سودی عایدمان نمی شود .
190- حقیقت حرف می زند اما با کلمات اندک .
191- حرف های خودت ... تو را کر خواهند کرد .
192- نجیب زاده نیازی به شناخته شدن ندارد .
193- کار خیر نیازی به محرک ندارد .
194- هیچ دو چیزی شبیه به همدیگر نیستند یکی متکی به دیگری است .
195- تملق منطق را ضعیف می کند .
196- جزء را بدون در نظر گرفتن کل نظاره نکن .
197- با پذیرفتن تغییر حاصل می شود .
198- یک فرد می تواند راهگای یک جمع باشد .
199- برای تغییر دادن سرنوشت درونت را تغییر بده .
200- ما هر روز را از نو آغاز می کنیم .
201- مصیبت بزرگ ترین آموزگار است .
202- برای درس گرفتن نباید گذشته را فراموش کنیم .
203- سخن بگو اما با زبان نیکو .
204- صدای صاف نیازی به نجوا ندارد .
205- شادی ای که با دیگران تقسیم نکنیم ناپایدار می ماند .
206- فاجعه را فراموش نکن زیرا به تو نیرو خواهد داد .
207- دریای آرام ناخدای قهرمان نخواهد ساخت .
208- کلمه را اول از دل و سپس از زبان بیرون بیاور .
209- تلاشی اندک لازم است تا رسوایی ای بزرگ حاصل شود .
210- به دنبال خیر بگرد تا آنرا پیدا کنی .
211- دوستت را قضاوت نکن تا قضاوت نشوی .
212- ما با دست خود مغلوب می شویم .
213- زمستان سترون بهار بارور به دنبال خواهد داشت .
214- قلبی که ایمان داشته باشد از هیچ انسانی نمی ترسد .
215- اگر راهنما نداشته باشی به هر راهی ممکن است بروی .
216- خواسته های ناچیز ما به زودی ما را اسیر خواهد کرد .
217- ار در بسته هیچ چیز عبور نخواهد کرد .
218- غیر ممکن زمانی یک رویا بود .
219- امروز دوباره باز نخواهد گشت .
220- فضیلت همواره پاداشی به دنبال خواهد داشت .
221- تقدیر خود را در چهره دیگران نبین .
222- پیروزی زائیده شکست است .
223- در هر چیز انتخابی هست .
224- بدبختی تنها در باغچه ای که خودت کاشته ای می روید .
225- روح مهربان مغلوب نمی شود .
226- آنچه را هنگام قدرت نپذیرفته ای با عشق به دست آور .
227- اجازه نده هیچ انسانی به جای تو فکر کند .
228- آن چیزی نباش که نیستی .
229- برای دوست داشتن دیگران اول باید خودت را دوست داشته باشی .
230- شهامت در مردن نیست در زندگی کردن است .
231- به آنچه نتمی خواهی بشنوی خوب گوش کن .
232- صبح روشن از شب تاریک سر می زند .
233- چسبیدن به گذشته نفی حال است .
234- در پیری ایمان معصومانه کودکی را حفظ کن .
235- اشک ... غم و شادی هر دو را می شوید .
236- اول از همه دیگرا را به یاد بیاور و آخر خود را فراموش کن .
237- حقیقت از همه دوست داشتنی تر است .
238- تواضع دروغین از غرور است .
239- ما را از سرنوشتمان گریزی نیست .
240- آدمهای خوب احساس گناه می کنند .
241- تلو تلو خوردن در توفان قدرت بیشتری نیاز دارد تا پشت کردن به آن .
242- از سفر کرده ها بپرس تا سفر خوب بشناسی .
243- خوب گوش کن تا بشنوی .
244- شرافت تیز بین ترین چشم ها را دارد .
245- گذشته را در آغوش بگیر اما در آن زندگی نکن .
246- همه چیز در نظم کامل است .
247- آرام بودن قدرت بسیار می خواهد .
248- این فصل هم خواهد گذشت .
249- بدان که هستی ... و شاد شو .
250- زندگی عشق است و عشق بخشیدن است .
251- زیبایی دروغین دشمنی جز زمان ندارد .
252- تنها به چیزی اعتماد کن که عمل آنرا ثابت کرده باشد .
253- در باز ... به نور راه می دهد .
254- زندگی هدیه ای بزرگ است که به ما می دهند از آن خوب استفاده کن .
255- برای نفوذ کردن به دل دشمن اول به حرفهایش خوب گوش کن .
256- گذشته را نه پنهان کن و نه در آن زندگی کن .
257- هر چه را داریم به ما داده اند ..
258- هیچ کاری را به تنهایی نمی کنیم .
259- روح .. جسم .. ذهن ... هر سه با هم هستند .
260- حرف حق زخم نمی زند .
261- حرف های خودت را بشنو .
262- نتیجه کار ... آموزگار بزرگی است .
263- به حقوق حزیفت احترام بگذار .
264- ابتدا راهت را بشناس .
265- سکوت را فقط با آرزوی شیرین بشکن .
266- نور از درون می تابد .
267- خود را خوب بشناس و شاکر باش .
268- دوست توقعات نادرست نباش .
269- آنهایی که در خور سرزنش نیستند آمرزیده اند .
270- کمک خواستن قدرت می خواهد .
271- زندگی هدیه ای غیر قابل تصور است .
272- در هر بی نظمی نظمی نهفته است .
273- ایمان مضطرب نمی شود .
274- اگر بخواهی در همه چیز حاضر خواهی بود .
275- همواره به قلبت رجوع کن .
276- برقدرت فروشان دل بسوزان و برایشان دعا کن .
277- هر گز فراموش نکن چرا به وجود آمده ای .
278- در هر قضاوتی ترسی هست .
279- بدبختی همواره به دنبال نادان می گردد .
280- هیچ چیز را به خطر نیانداز و این پاداش تو خواهد بود .


واین پایان است و خاتمه کتاب ( آکولاتوم ) . امیدوارم همیشه شاد باشید .

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
سلام پشت لینک من یک http:/ اضافه داره لطف کن و بردار لینک شما رو هم گذاشتم
دوشنبه 22 فروردین‌ماه سال 1384 ساعت 11:10 ق.ظ
امتیاز: 0 0