عموسیبیلوو

میلتون فریدمن در باب کم کردن نقش دولت در اقتصاد و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی: وقتی یک نفر پول خودش را خرج می کند تا برای خودش چیزی بخرد، خیلی مراقب است که هم چه مقدار خرج می کند و هم چه چیزی می خرد! وقتی یک نفر پول خودش را خرج می کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، خیلی مراقب است که چه مقدار خرج می کند، اما اینکه پولش را صرف خرید چه چیزی کرده، برای او کمتر اهمیت دارد! وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج می کند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه چیزی می خرد، اما اینکه چه مقدار خرج می کند، برایش خیلی مهم نیست. و وقتی یک نفر پول فرد دیگری را خرج می کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه برای مقدار پولی که خرج می .کند و نه برای آن چیزی که پول را خرج کرده اهمیتی قائل است...و این کار دولت .است برای شما

پیشگوئی

فرشته مرگ

دکتر فرهنگ هلاکوئی

بسیاری از مردم دنیا هدفشان در زندگی در تمام ارتباطات با دیگران دو چیز است که به مردم ثابت کنند من خوبم و  خواستنی و دوست داشتنی هستم.

zeo

1 2 3 4 5 ... 177 >>